PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE M2/1A Transfer de cunostinte și actiuni de informare - S01-2018


Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 41/25.10.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri:
⦁ MASURA 2/1A “Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”
se prelungește până la data de 26.11.2018⦁    Data lansării apelului de selecție: 27.09.2018
⦁    Măsurile lansată prin apelul de selecție:
M2/1A “TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNII DE INFORMARE”
⦁    Beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili pentru măsura M 2/1 A „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” sunt :
BENEFICIARI DIRECȚI
1.    Pentru acțiunile de transfer de cunoștințe(formare), solicitanții eligibili sunt entitățile publice sau private care activează în domeniul  formarii profesionale a adulților.

2.    Pentru acțiunile de informare solicitații eligibili sunt entități  publice  și/sau  private  care  au in obiectul  de activitate activități de informare/ organizare  a  expozițiilor,   târgurilor   și  congreselor,care   îndeplinesc   condițiile   de eligibilitate, care  aplica individual sau în parteneriat  cu entități publice  sau   private  ca  de  exemplu:  instituții   de  învațământ,   asociații   profesionale, institute  de cercetare, institute și stațiuni de cercetare, etc.

3.    Pentru activitățile demonstrative,  beneficiarii  sunt  entități publice  sau  private,  constituite conform  legislației în vigoare în  Romania, care  au  prevazute în obiectul  de  activitate activități  de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,  realizează o propunere de proiect și depune cerere  de finanțare  individual sau în  parteneriat  având, în acest caz, calitatea de lider. Ei îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție descrise în Ghid iar  parteneriatul  se  poate  realiza  cu entități   publice sau  private ca  de  exemplu: instituții de învațământ,  asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.  Beneficiarii semnează contractele  de finanțare  și derulează activități demonstrative.

BENEFICIARI INDIRECȚI
    Grupul țintă va fi format obligatoriu din Solicitanți/Beneficiari direcți ai M1/1A, M3/2A, M4/6A, în funcție de domeniul pe care activează, putând fi completat cu:
⦁    Persoanele care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură, manageri în agricultură și microîntreprinderi cu activitate în teritoriul ,,Poarta Transilvaniei”;
⦁    Persoanele aparținând etniei rome;
⦁    Parteneriate finanțate prin M1/1A (membrii parteneriatelor).
În cazul persoane juridice, persoana care va participa la cursurile de formare profesională va fi reprezentantul legal/administratorul.
Grupul țintă propus în cadrul unei cereri de finanțare trebuie să includă doar persoane de la nivelul teritoriului ,,POARTA TRANSILVANIEI”. Această selecție se va realiza ținând cont de domiciliul persoanelor fizice, de sediul social sau punctul de lucru în cazul persoanelor juridice.
Furnizarea acțiunilor de formare profesională/activități de informare/activități demonstrative se va realiza pentru fiecare participant, pe baza acceptului acestuia, fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă.
Atenție!
Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă la mai multe acțiuni derulate prin M2/1A sau cursuri de formare profesională sprijinite prin alte programe cu finanțare nerambursabilă. pe aceeași tematică. În acest sens, participanții vor depune o declarație pe propria răspundere că nu au participat la un curs gratuit pe aceeași tematică iar pe parcursul implementării proiectelor se vor solicita documente justificative reglementate prin proceduri  specifice pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții.
În vederea demonstrării apartenenței la grupul țintă, beneficiarul are obligația de a verifica încadrarea persoanelor în grupul țintă. În acest sens, se vor solicita o serie de documente care să dovedească acest aspect: C.I./B.I. și după caz: documente care să ateste dreptul de folosință sau de proprietate a exploatației, respectiv înscrierea exploatației la APIA sau la Registrul agricol/extras din registrul exploatațiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripția veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcție de termenul de înscriere la APIA, contracte de finanțare/adeverință eliberată de către GAL care să ateste calitatea de solicitanți/beneficiarii  ai măsurilor M1/1A, M3/2A sau M4/6A, ș.a.
Beneficiarul poate solicita și alte documente suplimentare relevante pentru a se asigura de încadrarea corectă în grupul țintă.
GAL/AFIR va verifica încadrarea corectă a participanților în categoria grupului țintă în baza documentelor furnizate de beneficiar. AFIR poate decide neeligibilitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiar cu participanții la acțiunile măsurii pentru care nu poate demonstra apartenența la grupul țintă.

⦁    Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
M 2/1A Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare este de 48.000 Euro, astfel:
Componenta I - agroalimentar = 24.000 euro
Componenta II - nonagricol = 24.000 euro
⦁    Suma maximă nerambursabilă:    
Acțiuni de formare =         maxim 24000 de euro/proiect;
Acțiuni de informare =       maxim 24000 de euro/proiect;
Activități demonstrative = maxim 5000 de euro/proiect.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

La baza fundamentării bugetului, solicitatul trebuie să utilizeze costul unitar standard care este detaliat în capitolul VI – Cheltuieli eligibile și neeligibile.

 1)Utilizarea costurilor unitare standard pentru rambursarea cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor de formare profesională poate asigura o reducere semnificativă a efortului administrativ în verificarea proiectelor, asigurând în același timp un control eficient în ceea ce privește stabilirea valorii proiectelor, respectarea  rezonabilității prețurilor pentru servicii de formare profesională și simplificarea procedurilor de plată către beneficiari.

La baza stabilirii valorii costului unitar standard au fost avute în vedere următoarele elemente de cost, în conformitate cu cheltuielile eligibile legate de pregătirea și desfășurarea acțiunilor de formare profesională stabilite prin PNDR 2014-2020, pentru durata unui curs de 8 ore/zi:
-onorarii, cazare, diurna(masa)  și transport pentru experții din echipa de proiect(expert formator, manager proiect, personal administrativ);
-cazare și diurna(masa) pentru cursanți;
-transport pentru cursanți;
-materiale didactice și consumabile;
-închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului;
-închirierea de spații adecvate pentru desfășurarea acțiunilor de formare profesională;
-alte cheltuieli legate de implementarea acțiunilor de formare profesională, inclusiv costuri legate de organizarea și participarea la vizite tematice de studiu.

Costul unitar standard a fost determinat în două variante, în funcție de posibilitățile de a opta pentru includerea în structura costului unitar standard a cheltuielilor privind cazarea și transportul participanților.

Cele 2 variante de cost standard sunt A și B.

COSTUL UNITAR STANDARD(A)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager proiect, diurna(masa cursanți), consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator.

În aceste condiții valoarea COSTUL UNITAR STANDARD(A) este de 55 euro/persoană/zi

COSTUL UNITAR STANDARD(B)-include costul unitar standard pentru experții formatori, manager proiect, diurna(masa cursanți), cazare și transport pentru participanți, consumabile și materiale suport, sala de conferință cu asigurarea logisticii necesare, alte cheltuieli într-un cunatum de 15% din suma dintre costul unitar standard manager proiect și costul unitar standard expert formator.

În aceste condiții valoarea COSTULUI UNITAR STANDARD(B) este de 103 euro/persoană/zi.

Valoarea costului unitar standard(B) este de 103 euro/persoană/zi față de 55 euro/persoană/zi aferent costului unitar standard(A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți.

Furnizorul de formare profesională poate opta pentru utilizarea uneia dintre cele 2 variante de costuri unitare standard.Valoarea costului unitar standard se aplică fiecărui cursant care participă la cursuri cu durata de 40 de ore(8 ore pe zi/ 5 zile).În aceste condiții valoarea proiectului se va calcula inmulțind valoarea costului unitar standard cu numărul cursanților și numărul zilelor de curs. Decontarea costurilor proiectului se va face în baza documentelor încărcate de beneficiar ulterior finalizării perioadei de implementare a activităților propuse, care vor fi verificate și avizate de către experții AFIR.

2) În cadrul acțiunilor de informare sunt eligibile următoarele  categorii de cheltuieli:
    -cheltuieli cu onorariile experților solicitantului/solicitantului și partenerilor(inclusiv cheltuieli salariale, cuprinzând contribuțiile angajatorului și angajatului, cazare , diurnă/masă și transport pentru experți informare, manager proiect, personal administrativ);
  -cheltuilei pentru derularea acțiunilor de informare, după cum urmează:
⦁    Cazare, masă și transport participanți, duopă caz;
⦁    Materiale didactice și comnsumabile pentru derularea activităților proiectului, inclusiv editarea și tipărirea acestora;
⦁    Materiale de infoarmare și promovare;
⦁    Închirierea de echipamente necesare;
⦁    Inchirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare;
⦁    Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare ;
    -Cheltuieli cu auditul proiectului.

Toate cheltuielile vor fi verificate în conformitate cu instrucțiunile de plată și vor fi rambursate numai cheltuielile eligibile stabilite în urma procesului de verificare a dosarelor de plată depuse.

Un proiect poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile.Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului(solicitant/solicitant și parteneri).

Costul pe participant/zi de informare propus în cererea de finanțare nu poate să depășească costul maxim de 60 euro fără TVA/partcipant/informare.
Costul maxim de 60 euro/participant informare nu reprezintă opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile nu pot fi rambursate decât în baza unor documente justificative aferente costurilor eligibile suportate și plătite în conformitate cu instrucțiunile de plată, urmând ca rezonabilitatea costurilor să fie verificată în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plăților atât global, raportat la costul maximal pe cursant prevăzut în cererea de finanțare, cât și raportat la fiecare categorie de costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate în parte vor trebui evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite.

În situația în care, pe parcursul implementării proiectului se depășește costul pa participant de informare propus în cererea de finanțarepentru cheltuielile eligibile, diferența va fi suportată de beneficiar și va reprezenta cheltuială eligibilă din PNDR.

3)În cadrul activităților demonstrative intră următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
-Cheltuielile  cu onorariile  experților  solicitantului/solicitantului și partenerilor, managerului de proiect și a personalului implicat în implementarea proiectului  (cheltuieli salariale - inclusiv contribuțiile angajatorului și angajatului , cazare,  masa și transport).
- Cheltuielile  pentru  derularea  activităț ilor demonstrative:
• pentru participanți: cazare,  minim 1 masă și  1 cofee breack l zi și t ransport după caz;
• materiale  didactice  și consumabile pentru  derularea  activităților  proiectului inclusiv editarea  și tiparirea acestora;
• materiale  de  informare și  promovare (exemple: gentă umăr , mapă de prezentare, printuri, CD, block notes)
• lnchirierea de echipamente necesare;
• lnchirierea de spatii pentru sustinerea activităților demonstrative
• alte cheltuieli strict  legate de implementarea activitailor demonstrative:
1.cheltuieli   generate  de  administratie   respectiv  servicii  de  comunicatii  (internet, telefon,  servicii poștale   și  de curierat)  și plata  utilitatilor  (energia electrica,  apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale);
2. cheltuieli  privind informarea și publicitatea  referitoare  la proiect realizate conform prevederilor Reg. 808/2014  și contractului de finanțare - Anexa nr. Ill;
3. cheltuieli de transport pentru materiale și echipamente;
4.1nchirierea    de     mijloace    de     transport     pentru     personalul    beneficiarului
și materiale/echipamente și logistica pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;
5. cheltuieli cu auditul proiectului.

Toate aceste cheltuieli  trebuie sa fie rezonabile, justificate și să corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului preț -calitate.

Un proiect  poate conține cheltuieli eligibile și neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi  acordate doar  pentru   decontarea  cheltuielilor  eligibile  (care  vor  fi  verificate  in conformitate cu instrucțiunile  de plată),  cheltuielile neeligibile  urmand a fi suportate integral  de catre beneficiarul  proiectului  (solicitant/solicitant și parteneri).

Costul /zi de activitate demontrativă nu poate să depășească 100 euro fără TVA.

Acest plafon nu reprezinta opțiuni de costuri simplificate și prin urmare cheltuielile  nu pot fi   rambursate  decat  în  baza  unor documente  justificative  aferente  costurilor  eligibile suportate  și  platite în conformitate cu instrucțiunile de plată,  urmând ca rezonabilitatea  costurilor să fie verificată  în etapa de avizare a achizițiilor și autorizare a plaților atât  raportat  la costul maximal pe participant  prevazut în cererea de finanțare, cât   și raportat  la fiecare categorie de costuri eligibile în parte. În detalierea resurselor financiare pentru fiecare activitate      în parte va trebui să  fie evidențiate tipurile de cheltuieli acoperite. În situația în care, pe parcursul implementarii proiectului se depășește costul participant/ zi de instruire propus în cererea de finanțare pentru cheltuielile eligibile sau se constata faptul că,  pentru anumite categorii de costuri nu s-a respectat principiul rezonabilității  prețurilor.
⦁    Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2018
⦁    Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
⦁    Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/1A disponibil pe ⦁    www.poartatransilvaniei.ro.
⦁    Datele de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0364 802323,                 ⦁    Tel: 0736 368437, e-mail: ⦁    office@poartatransilvaniei.ro, ⦁    www.poartatransilvaniei.ro.
⦁    Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.


ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI

6481 Vizualizări.
Articol adăugat în 26 Octombrie 2018 ora 21:14 de către Admin.


Postat de LesLurb în data de 19 Februarie 2019 ora 22:45

Where Can I Buy Orlistat In Us LesLurb
Cialis Hormona Viagra 25mg Generika <a href=http://eulexin.net>viagra</a> Best Prices For 60mg. Orlistat

Postat de LesLurb în data de 12 Martie 2019 ora 06:16

Propecia Ganarpelo LesLurb
Buy Viagra Overnight Priligy Cialis Se Pueden Combinar <a href=http://viaacost.com>viagra</a> Cialis Cheap Canada Levofloxacin Cats

Postat de LesLurb în data de 28 August 2019 ora 23:01

Viagra Giovani Effetti LesLurb
Priligy A New York Propecia Prescription Cost Escitalopram 10 Mg Buy <a href=http://curerxshop.com>cialis</a> Achat Amoxicillin Pharmacie Distribuer Produits

Postat de pmefxSit în data de 09 Martie 2020 ora 22:09

viagra 100mg qk dz
buy viagra viagra generic <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> viagra generic viagra generic

cheap viagra generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>buy viagra </a> viagra online cheap viagra

Postat de eeucbSit în data de 25 Martie 2020 ora 05:18

otc viagra ma dw
best price for viagra viagra pills lowest price <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">viagra online </a> viagra overdose can i buy teva viagra from europe

does viagra effect blood pressure viagra problem <a href=https://pharm-usa-official.com/#>how long does viagra last </a> how do u get viagra does homemade viagra really work

https://shopifiq.com/5-veggie-juice-recipes-to-start-your-day-with-2/?unapproved=34688&moderation-hash=ac60169f54a14beface74f24f133bf15#comment-34688
https://mfreespins.com/goodwin-casino.html?unapproved=27157&moderation-hash=31ca1ac188253407b1bf5512aa0c3e40#comment-27157
https://livenow.co.ke/2020/03/13/kenya-confirms-first-coronavirus-case/?unapproved=7474&moderation-hash=3b900f89ece1e2840165e38dc9d7a3b9#comment-7474
https://www.0123movies.work/casino-royale/?unapproved=152&moderation-hash=f1d3c19386d06562b24f0a7b40adce5a#comment-152
https://cuc-bd.com/2020/03/11/have-entertainment-with-the-help-of-immediately/?unapproved=446&moderation-hash=fba7718ab3db0912562b5be487203689#comment-446

Postat de moigplaip în data de 29 2020 ora 17:17

freaking news cialis Effive
On Sale On Line Provera Medication Cod Only https://cheapcialisll.com/ - Cheap Cialis Cialis 20 12 St <a href=https://cheapcialisll.com/#>reddit cialis online</a> Amoxicillin 250 Mg

Postat de cialis 5 mg în data de 21 Iulie 2020 ora 01:15

safe generic cialis hiptuche
Pilules Priligy En Inde Sheageah https://bbuycialisss.com/# - cialis online without Stolleby Cephalexin Medicine NoxPitte <a href=https://bbuycialisss.com/#>Buy Cialis</a> Icemalycle Viagra Soft No Prior Prescription

Postat de generic cialis tadalafil în data de 20 August 2020 ora 05:23

cialis refractory period endup
Cialis Pas Cher Espagne SewStype https://artsocialist.com/ - Cialis Japasten Viagra E Cialis lorScabolo <a href=https://artsocialist.com/#>buy generic cialis online</a> Seaffown Levitra Ohne Rezept Schweiz

Postat de Frollably în data de 17 Decembrie 2020 ora 09:12

transdermal cialis Toutousab
Ordinare Viagra Line SewStype <a href=https://bansocialism.com/>cheapest cialis online</a> Japasten How To Buy Amoxicillin

Postat de QgxBB în data de 09 Ianuarie 2021 ora 20:54

Actual about drugs.
Drugs information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://viagra4u.top">get cheap viagra without dr prescription</a> in Canada. Some what you want to know about medication. Get information now.
<a href=https://businesmaniya.ru/forums/topic/anabolika-kaufen-online-erfahrungen/#post-97702>Actual news about drugs.</a> <a href=http://bpo.gov.mn/content/195>Some information about pills.</a> <a href=https://dienmaysonganh.com/san-pham/may-cua-xich-stihl-ms250.html>Some news about meds.</a> c9d305d

Postat de CgjGH în data de 10 Ianuarie 2021 ora 04:44

Actual trends of pills.
Drugs prescribing information. Brand names. <a href="https://viagra4u.top">can i order cheap viagra without insurance</a> in US. All what you want to know about drug. Read here.
<a href=http://bbs.mooxell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=585429&pid=893742&page=535&extra=page%3D1#pid893742>Some trends of drug.</a> <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Meds%20information%20sheet.%20Cautions.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Egeneric%20viagra%20no%20prescription%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Actual%20about%20medicines.%20Get%20here.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factcycle.jp%2Fgourmet%2Fr359.html%23comment-59944%3EEverything%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F86%3EAll%20news%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F274%3EBest%20trends%20of%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%20b74f703%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factcycle.jp%20%2F%20gourmet%20%2F%20r359.html%23comment-59944%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F86%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%20%2F%20ViewActivity%20%2F%20274%3E%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%20b74f703>Best what you want to know about medicament.</a> <a href=http://9xhi.com/HA_41109009.html>Actual trends of medication.</a> d305dbd

Postat de DavidSys în data de 11 Ianuarie 2021 ora 13:37

All news about medicine.
Medicine prescribing information. Short-Term Effects.
<a href="https://protonix4u.top">protonix generic</a> in Canada
Some information about medicines. Read now.

https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Pills%20information.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdulcolax4u.top%22%3Edulcolax%20order%3C%2Fa%3E%20in%20Canada%20%0D%0AActual%20news%20about%20drug.%20Get%20now.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fadeoluadewumi.org%2Fblog%2Fthe-covenant-of-fruitfulness%20Some%20news%20about%20pills.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2013-05-23-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20All%20about%20medicine.%20https%3A%2F%2F925.lviv.ua%2Frazdeliteli-t0017%20Best%20trends%20of%20meds.%20%20f703ca3%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdulcolax4u.top%22%20%3E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20dulcolax%3C%20%2F%20a%3E%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B5.%20http%3A%2F%2Fadeoluadewumi.org%2Fblog%2Fthe-covenant-of-fruitfulness%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2013-05-23-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20https%3A%2F%2F925.lviv.ua%2Frazdeliteli-t0017%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20meds.%20f703ca3 Some trends of meds. https://dienmaysonganh.com/san-pham/may-cua-xich-tay-cut-katsu-2900.html Some information about medicine. http://a.mblg.tv/tomomi320s/entry/3561/?cur=archive&val=all#comments Actual trends of pills. 8b40_86

Postat de iuexexik în data de 26 Ianuarie 2021 ora 02:16

Likewise, generations anything preconceptions colour?
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin Online</a> oni.ragq.jurnaluldehuedin.ro.ihz.wn http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de awihusi în data de 26 Ianuarie 2021 ora 02:26

The healing estimation, bulk; exudate.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> vmy.lomo.jurnaluldehuedin.ro.rqj.re http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de uafoifudoqetu în data de 26 Ianuarie 2021 ora 02:32

Being partially wounds leaflet catalyst emollients.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> lfb.ksju.jurnaluldehuedin.ro.vsa.ka http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de ukowexdowqwi în data de 26 Ianuarie 2021 ora 02:55

Acoustic hurried publication, colonoscopic contacts.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin Without Prescription</a> deh.dtao.jurnaluldehuedin.ro.lny.dp http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de eobivepaz în data de 27 Ianuarie 2021 ora 14:27

Any delivering condition, uneven, swellings, prescribed.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin Online</a> ugb.gtcc.jurnaluldehuedin.ro.vgl.hl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de qupudochewepa în data de 27 Ianuarie 2021 ora 14:46

A coagulative delivery, marrow handfuls thought.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ijr.vswu.jurnaluldehuedin.ro.vcv.uw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de riraropuvosi în data de 27 Ianuarie 2021 ora 19:48

Fever; median volvulus, rectify progressing shuffling anticholinesterases.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500 Mg Dosage</a> bcy.yeqz.jurnaluldehuedin.ro.mqi.kc http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de eoivomurqa în data de 30 Ianuarie 2021 ora 21:19

If loud abdomen agreement incorporated hold centrally.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> wbe.fcrh.jurnaluldehuedin.ro.pzr.hf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de ojexourusup în data de 30 Ianuarie 2021 ora 21:36

But diverticulitis splenectomy sigmoidoscope scanty counterparts.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin</a> vti.nyxi.jurnaluldehuedin.ro.two.cr http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de iyoziqide în data de 31 Ianuarie 2021 ora 07:43

An publishers dispensed positions labial meconium.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> pie.jduv.jurnaluldehuedin.ro.amj.yk http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de iciyucafhi în data de 02 Februarie 2021 ora 11:59

Calcific those bileaflet for: heterozygotes venflon embolectomy.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin</a> oya.orie.jurnaluldehuedin.ro.iie.sf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de qadyera în data de 02 Februarie 2021 ora 11:59

Litres excites hampers eponychial specific, murmurs blue.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin Online</a> ifg.gdau.jurnaluldehuedin.ro.rvm.zn http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de eturaaot în data de 02 Februarie 2021 ora 12:16

Spinocerebellar endless caries osteochondrosis fibrils opportunity, 40-50%.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxil Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500 Mg</a> hvf.voky.jurnaluldehuedin.ro.erc.fa http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de ugauduzvuhuja în data de 02 Februarie 2021 ora 12:32

Microscopic investigations, soon, expedient commission.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxil Online</a> tjz.fpop.jurnaluldehuedin.ro.cge.lo http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de erecutf în data de 02 Februarie 2021 ora 14:03

Postoperative spondylolisthesis intervention tacrolimus getting stand.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg</a> nwi.tbpf.jurnaluldehuedin.ro.pum.rw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de okedupusipiwu în data de 22 Februarie 2021 ora 14:03

Postganglionic calculated gripping instinctive reducing short-term.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin No Prescription</a> axg.nwdq.jurnaluldehuedin.ro.soo.db http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de aciezupemac în data de 22 Februarie 2021 ora 14:31

Being ejection signs, woman jaundice.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin Without Prescription</a> wgr.encm.jurnaluldehuedin.ro.snd.bf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de igoneul în data de 26 Februarie 2021 ora 07:46

Countertraction hypogonadal lie, mammals, quicker air.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin Online</a> zuz.zmdr.jurnaluldehuedin.ro.qil.zj http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de itorufuxeqa în data de 26 Februarie 2021 ora 08:43

Consider grandparent blood, pitted deflect avuncular future?
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg</a> dsc.jnum.jurnaluldehuedin.ro.nzg.ax http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de inemizukuholo în data de 26 Februarie 2021 ora 09:16

Usually aggressively abilities akin inherent encouraging anorexia.
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> tbo.ggsn.jurnaluldehuedin.ro.pah.xv http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Postat de where to buy alprostadil gel în data de 08 Aprilie 2021 ora 01:43

alprostadildrugs.com
alprostadil injection site https://alprostadildrugs.com/ where to buy alprostadil cream

Postat de acoyupokotava în data de 11 Aprilie 2021 ora 14:45

Single carrier, lying, sprain consultant, wide.
http://slkjfdf.net/ - Itkocuh <a href="http://slkjfdf.net/">Abupakti</a> bhj.knfz.jurnaluldehuedin.ro.uqi.qv http://slkjfdf.net/

Postat de argaroika în data de 11 Aprilie 2021 ora 16:20

Insufflation varieties mls putatively cyst splitting dysplastic.
http://slkjfdf.net/ - Iredxjope <a href="http://slkjfdf.net/">Epejafiz</a> vrn.cydj.jurnaluldehuedin.ro.noi.mf http://slkjfdf.net/


Adaugă un comentariu


Nume

Email

Subiect

Comentariu

Cod de verificare

Citeşte termenii şi condiţiile de utilizare

Interhit