PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE M1/1A Cooperare- S01-2019


Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 7 / 20.03.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsuri: MĂSURA 1/1A “COOPERARE” se prelungește până la data de 05.04.2019DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 13.02.2019
MĂSURILE LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M1/1A “COOPERARE”
BENEFICIARI ELIGIBILI:
M1/1A “COOPERARE”
Solicitanţii eligibili pentru măsura M 1/1 A „Cooperare” sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, respectiv cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin o entitate care activează în domeniul turismului.
Fermieri;
Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Organizații neguvernamentale;
Consilii locale;
Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare).
Parteneriatele constituite exclusiv din solicitanți parteneri sau legați definiti conform Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.
Pentru a evita situația în care parteneriatul este constituit exclusiv din solicitanți parteneri sau legați se va verifica acționariatul partenerilor în baza de date ONRC.
Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului.
În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fără a fi necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta asumându-și prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Atenție!
Sprijinul va fi acordat pentru proiecte care nu intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (vor cuprinde doar acțiuni, investiții, operațiuni legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE).

Atenție! Sunt eligibile și parteneriatele formate doar din fermieri. În cadrul unui Acord de Cooperare cel puțin unul dintre fermieri trebuie să desfășoare activități agricole autorizate (inclusiv PFA, II, IF).
Atenție! Nu este necesar ca fermierii/ partenerii să fie din același UAT.
Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 16.4/ 16.4a sau măsuri M1/1A pentru aceeași categorie de produse.
Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările; ulterioare);
Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare);
Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare);
Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005);
Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare);
Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
Alte entităţi relevante (de exemplu institute și stațiuni de cercetare), pe baza obiectivelor proiectului.
Atenție! Componența parteneriatului, stabilirea liderului de parteneriat și desemnarea reprezentantului legal în relația cu AFIR se va face strict în baza Acordului de Cooperare și a prevederilor sale, ținând cont de toate implicațiile legale ce vor trebui respectate între membrii pe de o parte și între liderul de proiect și AFIR pe de altă parte.
Astfel, se vor avea în vedere printre altele: forma de organizare (UAT, ONG, PFA, SRL, etc.), calitatea de plătitori/neplătitori de TVA a membrilor, prevederile Contractului de Finanțare art. 4(7) – dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor etc.
Entitățile publice nu pot derula procedura de achiziții publice decât în nume propriu nu și pentru membri/terți și nu pot realiza decontarea cheltuielilor membrilor.
Atenție!
Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de membrii) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment.
Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.
În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare) și până la sfârșitul perioadei de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR pentru a primi acordul.
Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate drepturile și obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR.
Prin excepție de la prevederile de mai sus:
Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de finanțare și momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare).
Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți.
De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile de eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR intenția de modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/partenerilor și va atașa dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.
Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atributii în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de parteneriat/act adițional care să-i includă şi pe noul/noii parteneri. Se va transmite acordul de parteneriat final către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR.
Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv financiare).
Atenție! Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial.
Parteneriatul trebuie să respecte următoarele:
să fie format din persoane juridice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale1în vigoare;
să acţioneze în nume propriu;
să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții derulate prin SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI 2015- 2023/PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
❶ Solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
❷ Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.
Restricțiile de mai sus sunt aplicabile liderului de proiect.
❸ Parteneriatele care au proiect în derulare, până la implementarea proiectului (până la depunerea ultimei cereri de plată) astfel:
- beneficiarii M1/1A (parteneriatele/ liderii de proiect) nu pot depune un alt proiect în cadrul M1/1A, dar pot depune în cadrul 16.4 sau 16.4a;
- beneficiarii (parteneriatele/ liderii de proiect) 16.4 sau 16.4a nu pot depune un alt proiect în cadrul 16.4 sau 16.4a, dar pot depune în cadrul M1/1A.

FONDURI DISPONIBILE ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT:
Fonduri disponibile:
M1/1A “COOPERARE” – 120.000 euro;
Suma maximă nerambursabilă:
M1/1A “COOPERARE”:
Valoarea maximă a sprijinului este de 75.000 de euro/proiect în cazul celor depuse pe componenta agricolă a măsurii (6.1, lit.a), respectiv de 45.000 de euro/proiect în cazul celor depuse pe componenta nonagricolă a măsurii (6.1, lit.b).

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
  Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat    pe proiect depus.

În cazul în care planul de proiect include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (M3/2A, M4/6A, M5/6B), atunci costurile sunt acoperite din măsura M1/1A, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii M1/1A.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Valoarea sprijinului solicitat trebuie să fie justificată și corelată cu complexitatea proiectului, cantitatea de produse comercializate și cu valoarea adăugată generată de acesta după implementare. De exemplu, nu este justificată solicitarea unui sprijin de 75.000 de euro pentru un proiect care după implementare propune comercializarea a 200 kg produse lactate prin lanț scurt / piață locală. Acest aspect se va detalia în planul de marketing.

Atenție! În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.

Data limită de depunere a proiectelor:
Măsura M1/1A: 05.04.2019
LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI din loc. Negreni, str. Principală, nr. 63 D, jud. Cluj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00–14.00.
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII
sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M1/1A; M3/2A; M5/6B disponibil pe www.poartatransilvaniei.ro
DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Tel/fax: 0364 802323,                 Tel: 0736 368437, e-mail: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro.
Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Negreni, Nr. 63 D, Comuna Negreni, județul Cluj.


ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI


4158 Vizualizări.
Articol adăugat în 21 Martie 2019 ora 11:56 de către Admin.


Postat de Piertemia în data de 18 2020 ora 18:53

cialis commercial list piege
Fish Amoxicillin Safe For Humans https://agenericcialise.com/ - Generic Cialis Zentel Website With Free Shipping Overseas Pharmacy <a href=https://agenericcialise.com/#>Generic Cialis</a> Cialisis Barato

Postat de cheapest place to buy cialis în data de 02 August 2020 ora 02:34

cialis vs generic cialis Honuptob
Real Viagra Pfizer SewStype https://ascialis.com/ - Cialis Japasten Order Generic Propecia 1mg lorScabolo <a href=https://ascialis.com/#>cheapest cialis</a> Seaffown Allegra Kalkan Clomid

Postat de cialis super active în data de 11 August 2020 ora 04:15

cialis multiple attempts endup
Order Meds For Uti Online Mymngync https://ccheapcialisl.com/ - Cheap Cialis GuguNretoure Eyebrow Propecia In Men sorisono <a href=https://ccheapcialisl.com/#>buy cialis online safely</a> Viogmamica Lawrence Walter Pharmacy

Postat de purchase cialis în data de 18 August 2020 ora 23:21

funny cialis commercial endup
Kamagra Sans Ordonnance En Ligne SewStype https://cialisse.com/ - Cialis Japasten Cialis Achat En Ligne lorScabolo <a href=https://cialisse.com/#>cialis coupons</a> Seaffown Vendo Viagra Malaga


Adaugă un comentariu


Nume

Email

Subiect

Comentariu

Cod de verificare

Citeşte termenii şi condiţiile de utilizare

Interhit