Anunț privind demararea proiectului “PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate-PROSPER”


POCU/827/5/2/139717

ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI cu sediul în loc.Negreni, str.Principala nr. 63 D, județul Cluj, cod postal 407440, în parteneriat cu IDAS GROUP S.R.L., EDUCONS S.R.L. și ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ PADUREA CRAIULUI, anunță demararea proiectului:

 

                “PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate-PROSPER”-POCU/827/5/2/139717

 

Proiectul este finanţat în cadrul apelului POCU/827/5/2 - Reducerea numarului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate acoperite de cele două grupuri de acțiune locală partenere în proiect.

 

Abordarea va fi integrată urmărind cele trei dimensiuni ale calității vieții:

-nevoile materiale

-nevoile sociale

- nevoile de dezvoltare personală.

 

Atingerea obiectivului general va avea impact asupra reducerii sărăciei în comunitățile acoperite de cele două teritorii GAL precum și asupra creșterii gradului de ocupare a persoanelor și de incluziune a persoanelor din grupul țintă inclusiv a celor aparținănd minorităților rome.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

OSP1-Dezvoltarea capacității administrative  a solicitantului de a furniza servicii sociale și socio-medicale în conformitate cu standardele de calitate și legislația specifică.

 

Se vor dezvolta două servicii:

Serviciu social-Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) cod 8810 CZ –V-II, adresat persoanelor vârstnice având standardele minime de calitate prevăzute în Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vărstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociae, Anexa 6.

 

Serviciu socio-medical de Asistență comunitară cod 8899 CZ-PN-V, conform standardelor prevăzute în Ordinul 29/2019 menționat mai sus, anexa 7.

 

OSP2- Creșterea accesului persoanelor aflate în  risc de sărăcie sau excluziune socială la servicii sociale si socio-medicale operaționalizate prin proiect.

Un număr de 252 de persoane, aparținănd grupului țintă, vor fi incluse în serviciile sociale, respectiv socio-medicale operaționalizate prin proiect.

 

Serviciile vor răspunde nevoilor concrete ale beneficiilor, elementul de referință pentru identificarea nevoilor și pentru măsurile propuse va fi la nivelul familiei, respectiv al gospodăriei.

 

OSP3-Creșterea accesului pe piața muncii inclusiv prin ocuparea pe cont propriu a persoanelor aparținănd grupului țintă.

Din cele 126 de persoane care vor beneficia de măsuri de ocupare,un număr de 63 vor dobăndi o calificare și un număr de 32 vor fi antrenate intr-o activitate economico-socială de tip salarial sau pe cont propriu.

 

PRINCIPALELE REZULTATE PLANIFICATE SUNT:

 

µ Elaborarea procedurii de recrutare si selecție a grupului țintă precum și formulare de lucru aferente cuprinzând măsuri care să asigure aplicarea principiilor egalității de șanse și non-discriminării, precum și a egalității între femei și bărbați;

µ Realizarea campaniei de recrutare și selecție GT prin organizarea celor 20 de întâlniri în fiecare din cele 20 de UAT-uri vizate de SDLurile celor 2 teritorii LEADER. Campania va fi realizată cu respectarea principiilor egalității de șanse și non-discriminării;

µ Realizarea a 350 mape de informare pentru GT, cuprinzând informații privind proiectul, criteriile de eligibilitate și selecție ale GT, formularele necesare pentru înscrierea în GT, alte documente;

µ 252 de persoane selectate și introduse în GT, din care 30 vor fi persoane vârstnice și 222 vor fi tineri sau adulți aparținând persoanelor aflate în risc de excluziune socială, existente în comunitățile marginalizate din teritoriile  vizate de SDL-urile celor 2 teritorii LEADER;

µ Cel puțin 126 de persoane din GT vor fi selectate pentru furnizarea de asistență juridică în cadrul A6;

µ Cel puțin 46 de persoane din GT vor fi recrutate pentru constituirea unui comitet de inițiativă pentru inovare și dezvoltare socială;

µ 2 licențe obținute: 1 licență pentru funcționarea serviciului socio-medical de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V și 1 licență pentru funcționarea serviciului Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber(tip club), cod 8810 CZ-V-II, conform standardelor prevăzute in ORDINUL 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vărstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexele 6 și 7;

µ 222 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială acoperite de cele două teritorii GAL care beneficiază de servicii socio-medicale de asistență comunitară cu respectarea principiilor egalității de șanse și non-discriminării, a egalității dintre femei și bărbați;

µ 30 persoane vârstnice din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociale acoperite de cele 2 teritorii GAL care beneficiază de serviciile sociale ale centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II;

µ Elaborare procedură de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, precum și instrumentele de lucru aferente: chestionare, fișe de lucru. Fișe de evaluare, plan de carieră, etc;

µ 126 de persoane din GT incluse în activități de informare și consiliere profesională pentru ocupare cu un nr. mediu de 8 ore/beneficiar din care cel puțin 32 de persoane dobândesc un loc de muncă sau desfășoară o activitate independentă;

µ 22 de profile ocupaționale elaborate pentru 22 de persoane din GT care au cel puțin studii medii absolvite;

µ Elaborare procedură de organizare a activității de formare, precum și formularele/instrumentele de lucru:cerere tip, formular de deschidere curs, fisă de planificare curs, , tabel de predare suport de curs, liste de prezență, foi de notare, catalog, registru de evidență certificate, chestionare de evaluare a satisfacșiei participanților la curs, caontracte de închiriere spații pentru curs;

µ 96 de suporturi de curs elaborate/achiziționate, inclusiv hand-out-uri necesare în activitățile practice pentru următoarele cursuri: competențe informatice (utilizare calculator), competențe exprimare într-o limbă străină, competențe sociale și civice - prim ajutor de bază premedical, îngrijire bătrâni la domiciliu, contabilitate;

µ 96 de certificate de calificare obținute în urma participării la cursuri de formare profesională, autorizate ANC;

µ 30 de persoane din GT incluse în activități de susținere a antreprenoriatului ce beneficiază de formare antreprenorială și care au elaborat propriul plan de afacere;

µ 30 de seturi de materiale de formare antreptrenorială elaborate, multiplicate și distribuite participanților;

µ 17 activități economice înființate în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare sau în conformitate cu Legea nr.1 din 2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată sau în conformitate cu OUG nr.44/2008 privind activitățile economice desfășurate de către P.F.A., I.I. și I.F., cu modificările și completările ulterioare;

µ Elaborarea procedurii de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, împreună cu formularele și instrumentele de lucru;

µ 1 apel de selecție lansat și mediatizat în toate cele 20 UATuri ce formează teritoriile LEADER, acoperite de cele 2 GAL-uri partenere;

µ 1 raport de evaluare întocmit și aprobat;

µ 1 raport de selecție întocmit și aprobat;

µ 17 contracte de subvenție (micro-granturi)încheiate pentru finanțarea înființării unor afaceri cu activitate exclusiv în domenii eligibile, cu respectarea tuturor condițiilor în cadrul schemei de minimis”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona ruralăși/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori;

µ 17 planuri de afaceri finanțate prin micro-granturi, implementate într-o perioadă de un an și menținute pe perioada de sustenabilitate  de 6 luni;

µ Cel puțin 17 locuri de muncă create (câte unul în fiecare activitate economică susținută prin micro-grant) și menținute pe perioada de sustenabilitate de 6 luni;

µ 17 planuri de afaceri monitorizate pe perioada de implementare și pe perioada de sustenabilitate de 6 luni;

µ 126 de persoane din GT vor beneficia de serviciul de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, obținerea drepturilor de asistență socială;


2311 Vizualizări.
Articol adăugat în 28 Iulie 2021 ora 23:52 de către Admin.Adaugă un comentariu


Nume

Email

Subiect

Comentariu

Cod de verificare

Citeşte termenii şi condiţiile de utilizare

Interhit